Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Tailor Made Insurance IKE  υπό την ιδιότητά της ως Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Ασφαλιστικού Πράκτορα)- Data Privacy Notice

Η Tailor Made Insurance IKE υπό την ιδιότητά της ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (ασφαλιστικού πράκτορα) δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται να τα επεξεργάζεται με σύννομο και διαφανή τρόπο.

Ποιοι είμαστε;

Η εταιρεία με την επωνυμία «Tailor Made Insurance IKE» (εφεξής «TMI club») με έδρα το Χαλάνδρι Εθνικής Αντιστάσεως 41 και Σαρανταπόρου 1 , με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) …………., με Α.Φ.Μ. 094501734, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, υπό την ιδιότητά της ως ασφαλιστικός πράκτορας (με αριθμό Μητρώου ………. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών) αποτελεί την υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία της κοινοποιείτε με την συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων στο site της TMI club www.tailormadeinsurance.gr , από κοινού με την Ασφαλιστική Εταιρία την οποία επιλέγετε μέσω της ιστοσελίδας μας. Συγκεκριμένα, η TMI club δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.tailormadeinsurance.gr (εφεξής «Ιστότοπος») με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής πρακτόρευσης μέσω της ιστοσελίδας του. Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης συνίστανται στην ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με τις οποίες η TMI club συνεργάζεται έχοντας η ίδια συνάψει μαζί τους σύμβαση ασφαλιστικής πρακτόρευσης. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συμβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισμένο κάθε αναγκαία συνδρομή κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Η TMI club έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer- DPO) σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον DPO της TMI club για οποιαδήποτε απορία αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο open24@tailormadeincourance.gr.

Τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τι σημαίνει αυτό;

Με τον όρο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά, εφόσον σας αναγνωρίζουμε ή μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε μέσω της συγκεκριμένης αυτής πληροφορίας ή πληροφοριών. Η αναγνώριση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω αυτής της συγκεκριμένης πληροφορίας είτε πιθανόν αφού συνδυάσουμε την συγκεκριμένη πληροφορία με άλλες πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή μας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679, εφεξής GDPR). Όταν αναφερόμαστε στην έννοια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εννοούμε κάθε είδους πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται στα προσωπικά σας δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διαγραφή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Σημειώνεται ότι η TMI club δεν πρόκειται να επεξεργαστεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων σας (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), όπως πχ γενετικά δεδομένα ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία σας ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας. Τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την ασφαλιστική σας επιχείρηση και ιδίως τα δεδομένα υγείας σας, με σκοπό ιδίως την εκτέλεση της ασφαλιστικής σας σύμβασης και την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης στον κλάδο υγείας. Για τον λόγο αυτό πριν την ολοκλήρωση της σύναψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας καλείστε να ενημερωθείτε μέσω της Ιστοσελίδας μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας, καθώς και να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων υγείας σας, σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να συνάψετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο στον κλάδο της υγείας.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η TMI club συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας με το να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά το δυνατόν επικαιροποιημένα, με το να τα επεξεργάζεται με ασφαλή τρόπο, με το να μην διατηρεί ή επεξεργάζεται υπερβολικό αριθμό προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας και γενικά με το να επεξεργάζεται δεδομένα που είναι ακριβή και επικαιροποιημένα, καθώς και με το να επεξεργάζεται δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή και οργανωτικά μέτρα.

Ποιες κατηγορίες δεδομένων σας επεξεργαζόμαστε με σκοπό την εξυπηρέτηση της σύμβασής σας;

Εάν αποφασίσετε να συνάψετε σύμβαση ασφάλισης με ασφαλιστική εταιρεία, με την διαμεσολάβηση της TMI club, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, αριθμός δελτίου ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας κτλ), τα οποία είναι απαραίτητα για την σύναψη της σύμβασής σας. Επιπλέον, ανάλογα με το ασφαλιστικό προϊόν που θα επιλέξετε να αγοράσετε με την διαμεσολάβηση της TMI club, θα πρέπει να μας κοινοποιήσετε και άλλες πληροφορίες, όπως ενδεικτικά: α) για τα ασφαλιστήρια οχημάτων: τον αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό άδειας, μάρκα και λοιπές πληροφορίες που αφορούν το αυτοκίνητό σας. β) για τα ασφαλιστήρια κατοικιών: είδος κατοικίας (κύρια, εξοχική), είδος κατασκευής, μέτρα ασφαλείας, αξία περιεχομένου κλπ. γ) για τα ασφαλιστήρια παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης: Ηλικία ασφαλισμένου, οικογενειακή κατάσταση. Τις ως άνω πληροφορίες που σας αφορούν, τις χρησιμοποιούμε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας είτε μέσω της Ιστοσελίδας μας είτε και τηλεφωνικά, καθώς και για την διαχείριση ενός παραπόνου που υποβάλλετε. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι μέσω του Ιστότοπου και ανάλογα με τα προσωπικά στοιχεία που εσείς μας παρέχετε, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία, είναι δυνατόν να σας προτείνουμε κάποιες πρόσθετες καλύψεις ή ένα άλλο ασφαλιστικό πακέτο από αυτό που αρχικά επιλέξατε π.χ. με βάση την ηλικία σας ή την διεύθυνσή σας, ή την παλαιότητα του οχήματός σας, διευκολύνοντάς έτσι την τελική σας επιλογή.

Άλλες περιπτώσεις επεξεργασίας με βάση την συναίνεσή σας ιδίως για εμπορικούς σκοπούς. Η TMI club ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς πέραν την παροχής των υπηρεσιών που αιτηθήκατε, αφού όμως πρώτα ζητήσει την συναίνεσή σας για καθεμία τέτοιου είδους επεξεργασία. Ενδεικτικά τέτοιοι σκοποί μπορεί να είναι η ανάλυση και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία του ατομικού σας προφίλ σε σχέση με την καταναλωτική σας συμπεριφορά (ώστε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις και προϊόντα), η αποστολή newsletters ή ενημερωτικών sms, η τηλεφωνική ενημέρωσή σας για προτεινόμενα ασφαλιστικά προγράμματα, η συμμετοχή σας σε έρευνες marketing ή ικανοποίησης πελατών κλπ. Σημειώνουμε ότι εφόσον ζητήσουμε την συναίνεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάντα θα σας δίνεται το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συναίνεσή αυτή με έναν εύκολο τρόπο. Η σχετική δυνατότητα θα περιγράφεται στο κάθε κείμενο/ φόρμα, με την οποία θα σας ζητάμε την συναίνεσή σας. Σε περίπτωση που ανακαλέσετε την συναίνεσή σας ως προς κάποια επεξεργασία μας δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Συνεργασία με τρίτες εταιρίες- διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (πράκτορας) η TMI club διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα (όπως ενδεικτικά δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας) στην ασφαλιστική επιχείρηση της επιλογής σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ασφαλιστική σας επιχείρηση διέπεται από την αντίστοιχη Πολιτική της, η οποία σας κοινοποιείται πριν την ολοκλήρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Επιπλέον, με σκοπό την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών, στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας μας (ενδεικτικά Υπηρεσία Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης, οδική βοήθεια κτλ), διαβιβάζονται προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την παροχή των εν λόγω πρόσθετων υπηρεσιών από τους συνεργάτες μας. Ακόμα και εάν επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργασία με κάποιον συνεργάτη τρίτη εταιρεία, η TMI club παραμένει υπεύθυνη απέναντί σας για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Συνεργάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδεχομένως να επεξεργαστούν προσωπικά σας δεδομένα κατ’ εντολή και λογαριασμό μας, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που μας κοινοποιείτε όταν συνάπτετε σύμβαση ασφάλισης με ασφαλιστική εταιρεία, με τη διαμεσολάβηση της TMI club στον Ιστότοπο διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα έχετε ενεργή σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας. Σε περίπτωση λύσης ή λήξης της ασφαλιστικής σας σύμβασης ή σε περίπτωση που επιλέξετε να συνάψετε νέα σύμβαση μέσω άλλου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή και απευθείας με την ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής σας, η TMI club διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον  5 ετών εντός του οποίου δύναται να ασκηθούν δικαιώματα που αντλούνται από την ασφαλιστική σας σύμβαση (χρόνος παραγραφής σχετικών αξιώσεων). Σε περίπτωση που επισκεφθείτε το site της TMI club και ξεκινήσετε να εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά για κάποιον λόγο δεν ολοκληρώσετε τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, η TMI club θα διατηρεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα 60 ημερών τα προσωπικά σας στοιχεία στα συστήματά της. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς να τα ασκήσετε.

Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην TMI club για:

 1. Να λάβετε ενημέρωση αναφορικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών καθώς και την περίοδο διατήρησής τους.
 2. Να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 3. Να διαγράψετε τα δεδομένα σας.
 4. Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 5. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 6. Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορούν να ασκηθούν με την αποστολή email open24@tailormadeinsurance.gr και τηλεφωνικά στο 210 67 27 591 από σταθερό (αστική χρέωση βάσει του παρόχου). Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα που λαμβάνουμε κατά την επεξεργασία τους.

Η TMI club προβλέπει στις εταιρικές διαδικασίες της τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τα εφαρμόζει στα συστήματα πληροφορικής και τις πλατφόρμες, που χρησιμοποιούνται για την συλλογή, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων.

Τα μέτρα αυτά ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 1. μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).
 2. μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).
 3. μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή της χρήσης ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).
 4. μέτρα που εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της καταγραφής των δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβαστούν, αντιγραφούν, αλλαχθούν ή αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων).
 5. μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).
 6. μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη (έλεγχος αναδόχου). vii. μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από τυχαία καταστροφή ή απώλεια (έλεγχος διαθεσιμότητας).
 7. μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς σκοπούς μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού). Το παρόν κείμενο ενημέρωσης αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ισχύει από 30/06/2018.

Ο χρήστης του Ιστότοπου οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο του κειμένου ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερώνεται συχνά για τυχόν αλλαγές του

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε ;

Mε την One to One επικοινωνία διεκπεραιώνουμε αποτελεσματικά οποιοδήποτε αίτημα σας με την άμεση ανταπόκριση του έμπειρου και εξειδικευμένου Προσωπικού σας Σύμβουλου

(αστική χρέωση βάσει του εκάστοτε παρόχου)

Η συνήθης συγκριτική πολυτιμολόγηση στο διαδίκτυο ή οι προσφορές των Ασφαλιστικών με στόχο το φθηνότερο δεν σας διασφαλίζει. Το φθηνότερο μπορεί να είναι πολύ ακριβό, καθώς δεν είναι πάντα εύκολο να διαγνώσει κανείς τις εξαιρέσεις, τις γκρίζες ζώνες και τις απαλλαγές.

Με την Traffic Light όλα είναι ξεκάθαρα