Πολιτική Διαχείρησης Αιτιάσεων

Α. Εισαγωγή:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Tailor Made Insurance IKE Ασφαλιστικών Πρακτόρων» και το δ.τ. «TMI club» στο εξής αναφερόμενη ως “ TMI club ” έχει συσταθεί, λειτουργεί κι εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και έχει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 60189/01/Β/06/89, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. …….., Α.Φ.Μ. 094501734/ΦΑΕ Αθηνών, εδρεύει δε στην Αθήνα, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 41 και Σαρανταπόρου 1, είναι νομίμως εγγεγραμμένη στο ειδικό μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ως ασφαλιστικός πράκτορας με αριθμό μητρώου 6584….. και ως και εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων (στο εξής «Πολιτική», δυνάμει του Ν.4583/2018 και της με αριθμό 89/5.4.2016 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Διαχείριση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές», η οποία καθορίζει τη διαδικασία διαχείρισης αιτιάσεων από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, καθώς και τις σχετικές οργανωτικές υποχρεώσεις του.

H παρούσα πολιτική έχει εγκριθεί από τη διοίκηση της “TMI club” σύμφωνα με την από 01.11.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Β. Σκοπός και Στόχοι:

Με την παρούσα Πολιτική η “TMI club” στοχεύει να προβαίνει σε ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση όλων των αιτιάσεων και παραπόνων των πελατών της ή τρίτων αναφορικά με τις υπηρεσίες της ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Ειδικότερα, η “TMI club” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση, αντικειμενική και αμερόληπτη διαχείριση των παραπόνων/ αιτιάσεων των πελατών της ή/και τρίτων (αντισυμβαλλομένων, ασφαλισμένων, δικαιούχων αποζημίωσης ή και/ ζημιωθέντων τρίτων), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, με γνώμονα την καλή πίστη μέσω της συγκέντρωσης κάθε συναφούς στοιχείου και πληροφορίας, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 & 2 παρ. α της ανωτέρω αναφερόμενης Π.Ε.Ε. της Τράπεζας της Ελλάδος, η ανωτέρω πράξη δεν εφαρμόζεται όταν: «ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παραλαμβάνει αιτίαση σχετικά με δραστηριότητες άλλες από εκείνες που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος».

Γ. Ορισμοί:

Ως «αιτίαση» νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Ως «αιτιώμενος» νοείται το πρόσωπο που εκλαμβάνεται ως έχον τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, όπως είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος αποζημίωσης ή/και ο ζημιωθείς τρίτος.

Δ. Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων:

Δ.1. Υποβολή Παραπόνων- αιτιάσεων:

Δ.1.1. Οι ασφαλισμένοι ή/και τρίτοι, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, που επιθυμούν να υποβάλλουν κάποιο παράπονο ή δήλωση δυσαρέσκειας οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην “TMI club” καθ΄ ελάχιστον τα κάτωθι:

  • Προσωπικά στοιχεία αιτιώμενου (συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων επικοινωνίας τους)
  • Κλάδος ασφάλισης τον οποίο αφορά η αιτίαση
  • Περιγραφή του παραπόνου/αιτίασης/ δήλωσης δυσαρέσκειας και της επιθυμητής λύσης ή αιτήματος.

 

Δ.1.2. Η υποβολή αιτιάσεων θα πραγματοποιείται υπόψη του Υπευθύνου Διαχείρισης Αιτιάσεων μέσω:
–  mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: open24@tailormadeinsurance.gr

–  fax.: 211 800 72 42.

– Ταχυδρομικώς προς:  “TMI club” (υπόψη του Υπευθύνου Διαχείρισης Αιτιάσεων, κ.

Ελένης Κοντζιά, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 41 και Σαρανταπόρου 1 Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι).

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε ;

Mε την One to One επικοινωνία διεκπεραιώνουμε αποτελεσματικά οποιοδήποτε αίτημα σας με την άμεση ανταπόκριση του έμπειρου και εξειδικευμένου Προσωπικού σας Σύμβουλου

(αστική χρέωση βάσει του εκάστοτε παρόχου)

Η συνήθης συγκριτική πολυτιμολόγηση στο διαδίκτυο ή οι προσφορές των Ασφαλιστικών με στόχο το φθηνότερο δεν σας διασφαλίζει. Το φθηνότερο μπορεί να είναι πολύ ακριβό, καθώς δεν είναι πάντα εύκολο να διαγνώσει κανείς τις εξαιρέσεις, τις γκρίζες ζώνες και τις απαλλαγές.

Με την Traffic Light όλα είναι ξεκάθαρα